Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti Poliklinike Sara određuju način poslovanja, upute, prava i obaveze pacijenata i pružatelja usluga (Poliklinika Sara), načine plaćanja, popuste i ostale odredbe u cilju što boljeg informiranja pacijenata.

UVJETI I NAČINI PLAĆANJA

Usluge Poliklinike Sara moguće je platiti gotovinom, novčanicama u eurima.

Osim gotovinskog moguće je platiti i bezgotovinskim načinima i to kreditnim ili debitnim karticama, te bankovnim doznakama.

Pacijent je dužan odmah po završetku terapije, nakon izlaska iz ordinacije na recepciji u cijelosti podmiriti račun za obavljene usluge.

Plaćanje karticama: Visa, Maestro, Master, Diners

Plaćanje gotovinom: u eurima

Plaćanje drugim valutama nije moguće. Iste je potrebno promijeniti u ovlaštenim mjenjačnicama ili bankama.

Plaćanje bankovnom doznakom

Pacijent račun za usluge može platiti i unaprijed, bankovnom doznakom. Podaci za plaćanje su;

Primatelj: Poliklinika Sara
Sjedište: Ljudevita Posavskog 36B Zagreb
OIB: 13862034925
IBAN: HR7023600001102576285
Banka: Zagrebačka Banka d.d.
Sjedište: Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb

UVJETI I POGODNOSTI ZA UNAPRIJED PLAĆENE PAKETE USLUGA I USLUGA

Pacijent je dužan iskoristiti iznos unaprijed uplaćenih usluga Poliklinike SARA u roku od jedne (1) godine od dana izdavanja ponude. Ukoliko pacijent u naprijed navedenom roku ne iskoristi sve usluge iz unaprijed uplaćenog paketa, isti nema pravo na povrat novca za usluge koje nije iskoristio. Ukoliko pacijent zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti iskoristiti sve usluge iz uplaćenog paketa, Poliklinika Sara pacijentu daje mogućnost unutar roka od 1 godine od dana izdavanja računa umjesto neiskorištenih usluga iskoristiti druge usluge koje pruža odjel za koje je uplaćen paket tretmana/usluga ili prenijeti neiskorištene usluge na korištenje trećoj osobi. Treća osoba ima pravo iskoristiti tretmane u preostaloj količini koju nije iskoristio osobno pacijent koji je uplatio paket tretmana/usluga i to unutar odjela na kojem je paket uplaćen te unutar preostalog vremenskog razdoblja od godine dana, uz pismenu dozvolu pacijenta sa avansom.

Ukoliko pacijent ne želi iskoristiti uplaćeni paket za niti jednu od gore navedenih mogućnosti, pacijent nema pravo na povrat novca za neiskorištene tretmane/usluge te se oni smatraju iskorištenima u cijelosti. 

Posebno je važno napomenuti kako je cijena tretmana/usluga koje čine sastavni dio paketa određena u povlaštenom iznosu u odnosu na cijenu koju ti tretmani/usluge imaju izvan paketa te se cijena istih izvan paketa obračunava po cijeni koja je za taj tretman/uslugu u jediničnoj cijeni naznačena u važećem cjeniku Poliklinike Sara u mjesecu kupovine paketa. Poliklinika Sara garantira kvalitetu svakog izvršenog tretmana i pružene usluge, međutim zbog jedinstvenosti ljudskog tijela i individualiziranih reakcija svakog pojedinog organizma, postoji mogućnost da se željeni rezultati ne ostvare ili da se isti ostvare u manjoj mjeri, a posebno ukoliko se pacijent ne pridržava svih koraka koji su potrebni za postizanje cilja izvršenog tretmana i/ili usluge, a s kojima je unaprijed bio upoznat. Pacijent u tom slučaju nema pravo na povrat novca uplaćenog za tretmane i/ili usluge.

Napominjemo kako su sredstva iz uplaćenih predujmova odmah i promptno angažirana u svrhu nabavke potrebnih materijala neophodnih za izvođenje dogovorenih zahvata svakog pojedinog pacijenta koji je predujam platio.

Uplaćeni predujam u cijelosti će pokrivati sve dalje dogovorene radove i zahvate za koje je uplaćen, a da se, u dogovoru sa svakim pojedinim uplatiteljem isti može koristiti, uz uplatiteljevu pisanu suglasnost, isključivo za izvođenje zahvata na drugim pacijentima ili članovima obitelji pacijenta uplatitelja koji je predujam uplatio ukoliko je nabavljeni materijal kompatibilan sa onim radovima i zahvatima koje je potrebno izvršiti na drugom pacijentu na koga se pravo korištenja predujma prenosi.

Također se obavještavaju pacijenti koji su predujam uplatili kako neće biti moguće udovoljiti zahtjevima za povrat predujma budući da će radovi i zahvati koji su ugovoreni i plaćeni biti izvršeni odmah nakon što se za to steknu zdravstveni uvjeti, time da je, kako je već navedeno, uplata odmah iskorištena za pokriće nabavke troškova materijala za svakog pojedinog uplatitelja.

POPUSTI I AKCIJE

Poliklinika Sara povremeno, u cilju promoviranja novih proizvoda i (ili) usluga nudi akcijske popuste. Popusti su vremenski ograničeni uz naznačeni datum početka i datum završetka trajanja akcije. Osim vremenskog ograničenja, popusti imaju jasno naznačen postotak popusta uz objavu akcijske (snižene) cijene te redovne cijene. Popusti se ne mogu zbrajati i ne vrijede tokom akcije za već snižene proizvode ili usluge. U svakoj akciji jasno su navedeni uvjeti za ostvarivanje prava na popust kao i načini plaćanja na koje se isto primjenjuje.

Zagreb, 1. kolovoza 2022.

Mr sci Sandra Kovačević

Spec. ginekologije i opstetricije

Ekspert za neinvazivnu estetsku medicinu

AKCIJE U PRIPREMI!